Tekst 33 – Fæstebrev Katvad Mølle for enken Else og den af hendes to sønner, der findes mest duelig

Side 1

Fæste-Brev
For Een af sl. Thomas Hvasses 2de Sønner ved Frijsendahl, endten
Christian Carl Thomasen Hvas eller Vogn Thomasen Hvas paa Kat-
vad Mølle.

Tittul
Giør Vitterligt at have Sted og Fæst saasom jeg og hermed Steder og
bortfæster til Een af Sagl. Thomas Hvasses 2de Sønner, neml. endten
Christian Carl Thomasen Hvas eller Vogn Thomasen Hvas, nu ophol-
dende Dem hos Deres Moeder Else Riis ved Frijsendahl Dend mig til-
hørende Mølle Katvad Mølle kaldet, Der efter Landmaalingens
nye Matricul staae for Hartkorn med de 6skp Grensteen eller Blich-
felds jord i bereignet Agger og Eng = 2 tdr 4 skp samt Mølleskyld 6tdr 3 skp,
paa følgende Conditioner:

1.
Naar fornefnte Sagl. Thomas Hvasses Enke Else Christensdatter Riis
(som efter hendes afgangne Mands Død begieredes ifølge Fæstebre-
vets paategning af 8de December 1738 med visse Vilkaar, er for-
undt Katvad Mølle frie for Afgift) ved Døden afgaar eller Hun
forinden paa anden Maade i Villie og Minde samme vil afstaae,
skal en af fornefnte Hendes børn endten Christian Carl Hvas
eller Vogn Hvas, hvilken af dem Hun udi Hendes levende live
vil unde dend, eller efter hendes død, meest kiendes duelig og have
lyst til dend, nyde Dito Mølle sin lifstid, med tilliggende auf-
ling der forsvarlig skal dyrkes og drives samt Bygning og
Besætning, hvortil af Else Riises Boe, naar dend Tid kommer
skal svares = 80 rdl 2 mk.

2.
Efterat Christian Carl Hvas eller Vogn Hvas saaleedes
som ovenstaaende 1te Post omformulere, har antaget
Katvad Mølle til beboelse; Skal dend derefter i aarlig og

Side 2

I rette tide betale alle Kongel. Contributioner, som da er paa-
buden eller paabydendes Vorder, dog forundes dend fæstende til
auflingen Dette: 1 Karl og 1 pige frie for Consumption; Saalænge
jeg beholdes Famillie Skatten udi Forpagtning, som erlægge Brand-
gielden efter Jordeboegen, der er /. naar de 5 tdr 5 skp fradrages som
den fæstende for Mølle Værkets Vedligeholdelse godtgiøres ./ Ruug
Meel =13 tdr 1 skp , Ruug = 1 td 4 skp og Biug 5 skp, hvilket Korn denne Fæster
skal betale efter Landgilds Taxten med reede Penge =22 rdl 3 mk 6 sk
foruden Broebiug og ploughaure.

3.
Siden at dend der træder til Katvad Mølle annammes til besætning
og brystfeldighed af sin Moeders Boe som med = 80 rd 2 mk ; Saa skal
Hand ligeleedes, om Hand Møllen igien vil afstaae, eller Hendes
Sterfboe efter hendes Død betale samme Summa heldst der ingen-
lunde paatviles: Hand jo imidlertid bygger, forbedrer og
vedligeholder Mølle Værket, og dends Huuse, som fornødnes tienlig
og loulig kand være.

4.
Alle de Børn som dend Fæstende aufler udi sit ægteskab; Skal ej
alleene være frie for at fæstes ved Goedset, eller høre til Grev-
skabet, mens endog naar forlanges med deres pass uden
Betaling til Herskabet.

5.
Skal dend Fæstende Aarlig af Min Skou Rider udviises i Mine
Skove, uden videre ordre =12 Læss Brændeved og = 8te Læss Færsk træe.

6.
Bør Fæsteren viise mig ald Skyldig Lydighed og ellers for øfrigt
rette sig effter Kongel. Allernaadigste Lou og Forordninger, under
dette Fæstebrevs Fortabelse. Hvorimod dend der faer titn[ævn]te
Katvad Mølle til Besidelse, skal beholde samme saaleedes
som forskrevet staar på Lifstiid, siden Indfæstningen deraf
nu er betalt til mig med = 200 rd, Hvilket udi alt under Min
haand og hostrøkte Zignette bekræfftes. Frijsenborg d. 9de
April Ao 1756.- C.G. Frijs L.S.


Original kilde: Rigsarkivet, Hagsholm gods, skifteprotokol 1719-1809, side 328-329

Transskriberet af Hans Jørgen Rasmussen og Marianne Raahauge, Amager Slægtsforskere, 2020

Korrekturlæst af Mette Fløjborg